List mazalny

Czym jest list mazalny?

Kredyty mieszkaniowe charakteryzują się tym, że banki, jako zabezpieczenie ich spłaty ustanawiają hipotekę, która wpisywana jest do księgi wieczystej nieruchomości. To bank, obok kredytobiorcy widnieje w niej, jako instytucja posiadająca “prawa” do danego mieszkania czy domu. Gdy kredytobiorca przestanie spłacać kredyt, bank ma prawo do przejęcia nieruchomości właśnie na podstawie wpisu do księgi wieczystej. Jeśli jednak wszystko pójdzie dobrze, a kredyt zostanie spłacony w pełni, instytucja finansująca, na rzecz której została ustanowiona hipoteka, musi wystawić tzw. list mazalny. Czym on jest? Jak go zdobyć? O tym w dzisiejszym wpisie.

Hipoteka, jako zabezpieczenie kredytu

Kredyt hipoteczny to nic innego, jak zwykłe finansowanie zakupu jakiejś nieruchomości z pieniędzy pożyczonych od banku, z jednoczesnym zabezpieczeniem na przedmiocie umowy. Jeśli kupujemy mieszkanie, bank będzie wymagał ustanowienia hipoteki właśnie na tym mieszkaniu z jednoczesnym wpisem jej do księgi wieczystej. Pozwoli to instytucji na zabezpieczenie swoich interesów w przypadku braku spłaty kredytu w całości. Pamiętajmy bowiem, że kredyt mieszkaniowy to zwykle zobowiązanie nawet kilkudziesięcioletnie, więc nie ma co się dziwić, że banki oczekują takiego zabezpieczenia. W tym czasie naprawdę wiele może się zadziać.

Masz problem ze spłatą kredytów? Rozważ konsolidację swoich zobowiązań lub dokonaj refinansowania kredytu hipotecznego. Jeśli raty kredytu są zbyt wysokie, warto rozważyć prolongatę, dzięki której miesięczne zobowiązanie powinno być nieco niższe. W każdym z tych przypadków warto zgłosić się o wsparcie do niezależnego eksperta kredytowego.

Jeśli kredyt hipoteczny został jednak spłacony w pełni, bank ma obowiązek usunięcia wpisu z księgi wieczystej, a dokładniej wystawienia tzw. listu mazalnego, który uprawnia wydział ksiąg wieczystych do zdjęcia przedmiotowej hipoteki.

Czym jest list mazalny?

W dużym uproszczeniu napasaliśmy już o tym powyżej, jednak warto dokładnie wyjaśnić, czym przedmiotowy list mazalny, zwany także kwitem mazalnym w ogóle jest. A więc, gdy kredytobiorca dokonuje spłaty całego kredytu hipotecznego, a więc zamyka umowę kredytową i wywiązuje się ze swojej części, kredytowana nieruchomość staje się wolna od zabezpieczeń. Aby formalności stało się zadość, należy poinformować o tym wydział ksiąg wieczystych, który dokona zmian we wpisie. Może to zrobić jednak wyłącznie pod warunkiem, że przedłożymy mu wszelkie niezbędne dokumenty, a więc także te potwierdzające zamknięcie kredytu. W tym celu bank lub inna instytucja finansująca musi wystawić właśnie tzw. kwit mazalny, który jest swoistym potwierdzeniem, że całość kredytu została spłacona i można wykreślić hipotekę z księgi wieczystej. Dzięki temu zabiegowi kredytobiorcy zostaną przekazane pełne i wyłączne prawa do danej nieruchomości.

WAŻNE! List mazalny może wystawić wyłącznie dotychczasowy wierzyciel, a więc np.:

 • Bank, który udzielił kredytu hipotecznego.
 • Firma pożyczkowa, która udzieliła pożyczki hipotecznej.
 • Osoba prywatna, na której rzecz była ustanowiona hipoteka.
 • Gmina, która korzystała z urzędowego zabezpieczenia hipotecznego.
 • Skarb Państwa, np. w sytuacji, gdy sąd ustanowił zabezpieczenie hipoteczne.

Wystawcą listu mazalnego nie jest zatem jedynie bank udzielający kredytów mieszkaniowych, ale także każdy wierzyciel, na którego rzecz została ustanowiona hipoteka. Może być nim także komornik czy urząd administracji publicznej.

Co zawiera kwit mazalny?

List mazalny nie jest dokumentem wyjątkowo skomplikowanym. W swej konstrukcji musi zawrzeć jednak pewne stałe informacje, do których należą:

 • Dane nieruchomości, której kwit dotyczy.
 • Dane dotyczące spłaconego zobowiązania (numer umowy kredytowej, ugody, określenie wyroku sądowego, etc.).
 • Rodzaj ustanowionej hipoteki (przymusowa lub umowna).
 • Dane odbiorcy listu mazalnego.
 • Potwierdzenie wygaśnięcia zobowiązań zabezpieczonych hipoteką.
 • Zgoda na usunięcie wpisu o hipotece z księgi wieczystej.
 • Podpis osoby / osób upoważnionych do wystawienia listu mazalnego.

Dokument musi zostać wystawiony w formie pisemnej. Nie ma możliwości, aby był on przygotowany np. w formie elektronicznej. Nie wystarczy także samo potwierdzenie spłaty zobowiązania w formie telefonicznej, ani mailowej.

Czy list mazalny jest wystawiany przez bank automatycznie?

Co do zasady to na wierzycielu ciąży obowiązek wystawienia kwitu mazalnego po spłacie zobowiązania z ustanowioną hipoteką, jednak aktualne przepisy skonstruowane są w ten sposób, że wierzyciel list mazalny wystawia dopiero na wniosek kredytobiorcy (dłużnika).

Niektóre banki czekają zatem na to, aż kredytobiorca wystąpi o wystawienie kwitu mazalnego, inne wysyłają pisma do swoich klientów, w których informują o możliwości odbioru dokumentu w placówce lub nawet wysyłają go pocztą.

Jeśli nie mamy pewności, jak w tej kwestii postąpi nasz bank / wierzyciel, warto wcześniej skontaktować się z pracownikiem danej instytucji i zaczerpnąć informacji w tej sprawie.UWAGA! Bank ma prawo odmówić wystawienia listu mazalnego, jeśli zobowiązanie nawet w najmniejszym stopniu nie zostało spłacone. Jeśli jednak odmawia tego bez podania powodu, dłużnik musi wystąpić w tej sprawie na drogę sądową.

Komentarze są wyłączone.