Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Kto może skorzystać?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców ma pomóc posiadaczom kredytów hipotecznych w spłacie ciążących na nich zobowiązań. Dziś sprawdzamy, kto może z niego skorzystać, ile można otrzymać i jak wygląda spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kilkukrotne podwyżki stóp procentowych na przestrzeni ostatnich siedmiu miesięcy spowodowały, że raty kredytów hipotecznych wzrosły nawet o 60 procent. Rządzący zaczynają dostrzegać problem, a coraz częściej pojawiają się informacje o ewentualnym wsparciu kredytobiorców.

Jak ustalili niedawno dziennikarze mediów głównego nurtu na stole premiera Mateusza Morawieckiego leży już kilka pomysłów, jednak najczęściej podnoszony jest powstały kilka lat temu Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, z którego można otrzymać nawet 72 tysiące złotych nieoprocentowanej pożyczki. Kto może skorzystać z pomocy państwa? Jak działa Fundusz Wsparcia Kredytobiorców? Kto z niego nie skorzysta?

Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Na kanwie ustawy o pomocy kredytobiorcom z 2019 roku Bank Gospodarstwa Krajowego wspólnie z bankami komercyjnymi uruchomił specjalny fundusz, którego zadaniem jest ochrona osób posiadających kredyty mieszkaniowe z zabezpieczeniem hipotecznym, a które to znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Na budżet funduszu składają się banki komercyjne udzielające kredytów hipotecznych. W przypadku, gdy kredytobiorca zaczyna mieć problemy ze spłatą kredytu mieszkaniowego, może wnioskować o pożyczkę, która pozwoli na dalsze bezproblemowe regulowanie rat kredytowych.

czym jest fundusz wsparcia kredytobiorców
Fundusz Wsparcia Kredytobiorców ma pomóc posiadaczom kredytów hipotecznych w spłacie zobowiązań. Ekspert kredytowy Szczecin.

Jeszcze do niedawna o pomoc w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wnioskowało zaledwie kilka osób miesięcznie. Po cyklu podwyżek stóp procentowych, co zaowocowało znacznymi wzrostami stawki WIBOR, w marcu tego roku do FWK wpłynęło już 178 wniosków.

Jak działa Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Jeśli kredytobiorca znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, może wnioskować w Banku Gospodarstwa Krajowego o pożyczkę do kwoty 72 tysięcy, dzięki której będą mogły uregulować ciążące na nich zobowiązania. Co istotne, pożyczka wypłacana jest w ratach miesięcznych, których maksymalna wysokość może wynieść 2 tysiące złotych. Środki otrzymane w ramach Funduszu muszą zostać przeznaczone na spłatę rat lub zadłużenia, jeśli po sprzedaży mieszkania lub domu okazało się, że wartość transakcji nie zamknęła ciążącego na kredytobiorcy zobowiązania.

Kto może skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

O pożyczkę wnioskować mogą prywatni kredytobiorcy posiadający zobowiązania hipoteczne, a więc posiadacze kredytów mieszkaniowych udzielonych wyłącznie osobom fizycznym.

Aby otrzymać pomoc w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, trzeba spełnić warunki określone w ustawie, a do najważniejszych zaliczyć można:

 1. Posiadanie statusu osoby bezrobotnej. Jeśli kredyt zaciągnięty został przez parę, status bezrobotnego musi mieć przynajmniej jeden kredytobiorca.
 2. Miesięczne koszty obsługi kredytu przekraczają 50 procent dochodów osiąganych przez gospodarstwo domowe. 
 3. Miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza:
  • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotności zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 776,00 zł, tj.  1.552,00 zł),
  • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego –  iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 600,00 zł, tj. 1.200,00 zł na osobę).

Kto nie otrzyma pożyczki?

Wsparciem udzielanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego nie mogą być objęte osoby, które utraciły pracę z własnej winy (z winy pracownika). Prócz tego, pożyczka nie będzie możliwa, jeśli:

 • jeden z kredytobiorców otrzymał już wsparcie w ramach Funduszu;
 • umowa kredytowa została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia;

Co niezwykle istotne, z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców nie skorzystają także osoby, które w dniu złożenia wniosku:

 • Posiadają lub do 6 miesięcy wstecz posiadały prawa do innej nieruchomości (mieszkanie, dom). 
 • Dysponują spółdzielczym prawem do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej bądź posiadały takie prawo w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
 • Posiadają roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub miały takie roszczenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Warto dodać, że wsparcie nie może być udzielone za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu. Chodzi tu o ubezpieczenie od utraty pracy lub czasowej niezdolności do pracy.

Gdzie złożyć wniosek o wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Jeśli posiadacz kredytu hipotecznego spełnia warunki ujęte w ustawie i kwalifikuje się do objęcia pomocą państwa, wniosek o pożyczkę na spłatę kredytu może złożyć w banku, w którym posiada zobowiązanie kredytowe.

Zdjęcia: chabybucko, seventyfour via Canva.

Komentarze są wyłączone.